جزئیات مدارک ویزا

عنوان کشور:مجارستان

مجارستان

مدارك لازم براي ويزاي مجارستان


هر فرد بايد گذرنامه جداگانه داشته باشد.
- اصل گذرنامه معتبر با 6 ماه اعتبار از تاريخ حركت تور (امضاء شده).
* لطفاً از ثبت نام مسافريني كه اخيراً تقاضاي آنها براي ويزاي شنگن رد شده است خودداري فرمائيد.
- اصل گذرنامه باطل شده (در صورت وجود).
- فتوكپي از صفحات مشخصات گذرنامه و ويزاهاي قبلي شنگن و مجارستان.
- تكميل فرم مشخصات فردي (به طور كامل).
- 2 قطعه عكس 4×3 رنگي ،زمينه سفيد و كاملاً از رو به رو.
- ترجمه انگليسي شناسنامه و فتوكپي فارسي مسافر. (توسط دارالترجمه)
-ترجمه انگليسي گواهي اشتغال به كار( باميزان درآمد به ريال ) يا روزنامه رسمي يا پروانه كسب اتحاديه و گواهي اشتغال به تحصيل با مهر و تائيد دادگستري و وزارت امور خارجه.
* در گواهي اشتغال به كار بايد سمت و ميزان درآمد مسافر ذكر شده باشد.
* براي افراد محصل، گواهي اشتغال به تحصيل الزامي است.
* براي افراد بازنشسته، حكم بازنشستگي يا كارت بازنشستگي و يا آخرين فيش حقوقي الزامي است.
- پرينت انگليسي حساب جاري 3 ماه گذشته با مهر و امضاء (توسط بانك).
-ترجمه انگليسي سند مالكيت به نام مسافر (توسط دارالترجمه).
* در صورتيكه پدر با خانواده مسافرت نمي كند،تر جمه انگليسي رضايت نامه پدر خانواده جهت مسافرت همسر و فرزندان و تقبل هزينه ها الزامي است.
- با توجه به شرايط اخذ ويزاي هر كشور ، سفارتخانه مربوطه اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه از شما مدارك ديگري نيز درخواست نمايد.
- ارائه ضمانت بازگشت الزامي است.