جزئیات مدارک ویزا

عنوان کشور:فرانسه

فرانسه

مدارك لازم براي ويزاي فرانسه


- اصل گذرنامه معتبر با 6 ماه اعتبار از تاريخ حركت تور (امضاء شده).
- اصل گذرنامه باطل شده (در صورت وجود).
- - فتوكپي از صفحات 2-9 گذرنامه و ويزاهاي 3 سال گذشته از جمله ويزاهاي شنگن، آمريكا، كانادا، استراليا، ..
- اصل فرم ويزا با امضاء توسط مسافر.
- تكميل فرم مشخصات فردي (به طور كامل).
- 3 قطعه عكس 4/5×3/5 رنگي ،زمينه سفيد و كاملاً از رو به رو (فاصله فوقاني سر تا چانه 32 ميليمتر بايد باشد).
- فتوكپي از تمام صفحات شناسنامه.
- گواهي اشتغال به كار، روزنامه رسمي، پروانه كسب به نام مسافرو ليست بيمه كاركنان.
* در گواهي اشتغال به كار بايد نام و سمت مسافر ، ميزان درآمد، سابقه و تاريخ مرخصي مطابق با تاريخ تور ذكر شده باشد (همراه با مهر و امضاء توسط شخصي غير از مسافر بر روي سر برگ شركت).
* براي خانم هاي خانه دار گواهي اشتغال به كار همسر الزامي است.
- براي افراد محصل، گواهي اشتغال به تحصيل ،كارت دانشجوئي، مدارك شغلي ومالي والدين يا همسر الزامي است.
- براي افراد بازنشسته، حكم بازنشستگي، كارت بازنشستگي، دفترچه بيمه وآخرين فيش حقوقي الزامي است.
- پرينت حساب جاري بانكي 3 ماه گذشته شخصي و مربوط به شركت با مهر و امضاء. توسط بانك.
- فتوكپي سند مالكيت به نام مسافر (تمام صفحات).
- ترجمه رضايت نامه محضري اجازه پدر براي فرزندان زير 18 سال متقاضي ويزا (همراه مادر) با تائيد وزارت امور خارجه.
*** با توجه به شرايط اخذ ويزاي هر كشور ، سفارتخانه مربوطه اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه از شما مدارك ديگري نيز درخواست نمايد.
-ارائه ضمانت بازگشت الزامي است.