جزئیات مدارک ویزا

عنوان کشور:اتريش

اتريش

مدارك لازم براي ويزاي اتريش


- اصل گذرنامه با ٣ ماه اعتبار از تاريخ انقضاي مدت رواديد و داري حداقل ٢ صفحه خالي.(امضاء شده).
- اصل گذرنامه باطل شده (در صورت وجود)، و كپي از رواديد صادر شده از شنگن.
- اصل فرم ويزا با امضاء توسط مسافر.
- تكميل فرم مشخصات فردي (به طور كامل).
- 2 قطعه عكس 4/5×3/5 رنگي ،زمينه سفيد و كاملاً از رو به رو جديد.
*** عكسها بدون عينك، گوشها كاملا" مشخص، بدون آ رايش زياد براي خانمها ، چتري و غيره.
- ترجمه آلماني شناسنامه مسافر.
- ترجمه آلماني گواهي اشتغال به كارو برگه مرخصي به همراه فيش حقوقي ٣ ماهه گذشته ،روزنامه رسمي، پروانه كسب اتحاديه، پروانه مطب.
- ترجمه آلماني گواهي اشتغال به تحصيل. ( براي دانشجويان و دانش آموزان )، گواهي بازنشستگي به همراه فيش حقوقي ٣ ماه گذشته بازنشستگي ، كارت بازنشستگي.
- ليست بيمه تامين اجتماعي معتبر.
* در گواهي اشتغال به كار و گواهي اشتغال به تحصيل حتما بايد نام و سمت مسافر و تاريخ مرخصي مطابق با تاريخ تور ذكر شده باشد.
- پرينت انگليسي حساب جاري بانكي ٣ ماهه گذشته با مهر و امضاء (توسط بانك).( گواهي سپرده هاي دراز مدت نزد بانك)
- ترجمه آلماني اسناد ملكي مسافر.
*** ترجمه تمام مدارك بايد جديد و حداكثر براي ٢٠ روز گذشته باشد.