جزئیات مدارک ویزا

عنوان کشور:استراليا

استراليا

مدارك لازم براي ويزاي استراليا


- اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار از تاريخ حركت تو ر (امضاء شده).
-اصل گذرنامه باطل شده (در صورت وجود)و فتوكپي گذرنامه از صفحات 1-9 و ويزاهاي كشورهاي اروپايي،آمريكا، استراليا، كانادا، ... در 5 سال گذشته.
* به علاوه يكسري فتوكپي از صفحات مشخصات و اعتبار براي بخش فروش.
- اصل فرم ويزا با امضاء توسط مسافر.
- تكميل فرم مشخصات فردي (به طور كامل).
* ذكرنام ونام خانوادگي و سن همسر، فرزندان، پدر،مادر،خواهر و برادران در فرم مشخصات فردي الزا مي است.
- 2 قطعه عكس 4×6 رنگي ،زمينه سفيد و كاملاً از رو به رو .
- فتوكپي فارسي و ترجمه رسمي شناسنامه مسافر و همراهان با تأييد دادگستري.
- فتوكپي فارسي و ترجمه رسمي گواهي اشتغال به كار، روزنامه رسمي، پروانه كسب اتحاديه، گواهي اشتغال به تحصيل، گواهي بازنشستگي با تأييد دادگستري.
* در گواهي اشتغال به كار و گواهي اشتغال به تحصيل حتما بايد نام و سمت مسافر و تاريخ مرخصي مطابق با تاريخ تور ذكر شده باشد.
- فتوكپي فارسي و ترجمه رسمي پرينت حساب بانكي 6 ماهه گذشته مسافر با تأييد دادگستري.
- فتوكپي فارسي و ترجمه رسمي اسناد ملكي با تأييد دادگستري.
- با توجه به شرايط اخذ ويزاي هر كشور ، سفارتخانه مربوطه اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه از شما مدارك ديگري نيز درخواست نمايد.
-ارائه ضمانت بازگشت الزامي است.