جزئیات مدارک ویزا

عنوان کشور:اسپانيا

اسپانيا

مدارك لازم براي ويزاي اسپانيا


داشتن گذرنامه جداگانه براي تمام افراد الزامي است .
داشتن گذرنامه جداگانه براي تمام افراد الزامي است .
- اصل گذرنامه معتبر با 6 ماه اعتبار از تاريخ حركت تور (امضاء شده).
- اصل گذرنامه باطل شده (در صورت وجود).
- فتوكپي ازتمام صفحات گذرنامه جديد و قبلي.
- اصل فرم ويزا با امضاء توسط مسافر.
* فرم ويزاي افراد زير 16 سال بايد توسط والدين امضاء گردد.
- تكميل فرم مشخصات فردي (به طور كامل).
3 رنگي، زمينه سفيد و كاملاً از رو به رو و پشت نويسي شده. × 2 قطعه عكس 4 -
- ترجمه انگليسي شناسنامه ها از صفحات 1 و 2. ( در صورتيكه همسر متقاضي با ايشان مسافرت مي نمايد).
- ترجمه رسمي گواهي اشتغال به كار يا روزنامه رسمي يا پروانه كسب به نام مسافر.
* در گواهي اشتغال به كار بايد نام و سمت مسافر ، ميزان درآمد و تاريخ مرخصي مطابق با تاريخ تور ذكر شده باشد.اصل و فتوكپي ليست پرداخت حق بيمه هاي اجتماعي كه به تائيد شعبه مربوطه رسيده باشد.
(همراه با مهر و امضاء توسط شخصي غير از مسافر بر روي سر برگ شركت).
* براي خانم هاي خانه دار گواهي اشتغال به كار همسر الزامي است.
- براي افراد محصل، ترجمه رسمي گواهي اشتغال به تحصيل الزامي است.
* تقاضاي ويزاي افراد محصل و فرهنگيان فقط در ايام نوروز و تابستان پذيرفته مي شود.
- براي افراد بازنشسته، حكم بازنشستگي يا كارت بازنشستگي و يا آخرين فيش حقوقي الزامي است.
- اصل و ترجمه گواهي حساب يا حسابهاي بانكي به نام متقاضي با قيد تاريخ افتتاح حساب ، ميزان موجودي همراه با صورت گردش حساب 6 ماه گذشته با مهر و امضاء روابط بين الملل .(توسط بانك).
- ترجمه رسمي سند مالكيت به نام مسافر (تمام صفحات).
- با توجه به شرايط اخذ ويزاي هر كشور ، سفارتخانه مربوطه اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه از شما مدارك ديگري نيز درخواست نمايد.
- ارائه ضمانت بازگشت الزامي است.